XXV. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze

Hlavnou témou konferencie bola tento rok fyziológia a patofyziológia he-mostázy, vrodené a získané trombofilné a krvácavé stavy vrátane príspevkov týka-júcich sa hemofílie, inhibítorov a imuno-tolerančnej liečby (ITI), vrodených porúch fibrinogénu, von Willebrandovej choroby a zriedkavých krvácavých porúch, život ohrozujúceho krvácania, koagulačných faktorov, profylaxie a liečby tromboem-bolizmu v ére priamymi perorálnymi an-tikoagulanciami (DOAC), problematiky malígnych ochorení a hemostázy, aktualít v laboratórnej diagnostike porúch hemo-stázy a ich monitoringu, ako aj hemostá-zy vo vzťahu k iným klinickým odborom medicíny – angiológii, cievnej chirurgii, kardiológii, neurológii, gynekológii a pô-rodníctvu, pediatrii, ortopédii, anestézio-lógii a intenzívnej medicíne. Široké spektrum tém v rámci vedec-kého programu je stále dostupné online na stránke http://hemostaza2018.sk/#/odb_program. Rozsah konferencie odzrkadľuje aj škála významných hostí, ktorí prišli na podujatie doslova z celého sveta. Spolu tak bolo prezentovaných 73 prednášok vrátane prestížnej Jesseniovej prednášky, postgra-duálnych prezentácií, edukačných satelit-ných sympózií a brainstormingu postgra-duálnych študentov Jesseniovej lekárskej fakulty (JLF UK) v Martine. Na konferencii sa celkovo zúčastnilo viac ako 300 účastní-kov a vystavených bolo 16 posterov.

Od začiatku vedeckého programu bola v rôznych aspektoch zdôrazňova-ná potreba dôslednej diferenciálnej dia- gnostiky umožňujúcej úspešný nasledu-júci manažment pacientov s krvácavými ochoreniami. Hematológovia z najväč-ších centier hemostázy zo Slovenska a z Českej republiky – MUDr. Peter Salaj (Praha, Česká republika), MUDr. Erika Čellárová, (Banská Bystrica, Slovensko), doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., a MUDr. Lucia Čabiňáková (obe z Košíc, Slovensko), MUDr. Ivana Plameňová, PhD., a MUDr. Lucia Stančiaková, PhD. (obe z Martina, Slovensko), prezentovali ich skúsenosti s liečbou získanej hemo-fílie, vznikom inhibítora pri získanej he-mofílii, ako aj pokrokom v liečbe zried-kavých krvácavých ochorení. Ďalšou zaujímavou časťou progra-mu vysoko ocenenou aj samotným audi-tóriom bola sekcia venovaná najnovším trendom v liečbe liekmi zo skupiny DOAC v rozličných klinických situáciách. Prvú prednášku prezentoval Emmanuel J. Favaloro, prof., BSc (Hons), MAIMS, PhD, FFSc (RCPA) (Sydney, Austrália), ktorý uviedol prierezový pohľad na nové mož-nosti antikoagulačnej liečby. Nasledovali prednášky poskytujúce prehľad aktuál-nych vedomostí v otázkach týkajúcich sa súčasnej liečby DOAC a inhibítormi pro-tónovej pumpy alebo ich monitoringu/stanovovania v špecifických klinických situáciách z pohľadu hematológa a kar-diológa. Postgraduálni študenti JLF UK v Martine mali príležitosť predstaviť témy ich dizertačných prác.

Ďalším výnimočným vrcholom programu dňa bola Jesseniova pred-náška zameraná na diagnostiku von Willebrandovej choroby, ktorú mal je-den zo svetovo najuznávanejších exper-tov v oblasti laboratórneho testovania a diagnostiky krvácavých a trombofil-ných porúch hemostázy Emmanuel J. Favaloro, prof., BSc (Hons), MAIMS, PhD, FFSc (RCPA) (Sydney, Austrália). Ján Jessenius sa narodil 27. de-cembra 1566. Pôsobil ako lekár-chirurg, anatóm, humanistický vzdelanec, filozof, príležitostný poet a politik. Jeho otec pochádzal z Turčianskeho Jasena blíz-ko Martina. V rokoch 1597 – 1600 bol Ján Jessenius rektorom Univerzity vo Wittenbergu a neskôr rektorom Karlovej univerzity v Prahe (1617 – 1620). Táto osobnosť je však celosvetovo najznámej-šia pre uskutočnenie prvej verejnej pitvy v Prahe v roku 1600. V neposlednom ra-de sa preslávil opisom farby, zloženia a procesu zrážania krvi (1, 2). V dôsled-ku dôležitosti jeho pokroku v medicíne nesie aj lekárska fakulta v Martine jeho meno a počas každého roku organizácie konferencie v Martine (každý párny rok) je preto aj najprestížnejšia prednáška po-menovaná práve po Jánovi Jesseniovi. Riaditeľka odboru liekovej politiky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., PhDr. Ľubica Hlinková, MPH, v rámci sek-cie programu Koncentráty koagulačných faktorov predstavila štatistiku spotreby a možností poskytovania koncentrátov koagulačných faktorov pre pacientov s krvácavými poruchami. Nasledujúca sekcia venovaná Syndrómu lepivých doštičiek (SPS) tak-tiež v publiku vyvolala záujem dokumen-tovaný aj plodnou diskusiou. Prezident konferencie prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. (Martin, Slovensko), venoval svoju prednášku histórii SPS. Liečba jednotlivcov s SPS najmä pri jeho koincidencii s inými trombo-filnými stavmi môže byť problematická a vyžadovať kombinovanú antitrombo-tickú liečbu – obyčajne s použitím an-tagonistov vitamínu K alebo heparínov s nízkou molekulovou a antiagreganciami (derivátmi kyseliny acetylsalicylovej ale-bo antagonistami receptorov pre adeno-zíndifosfát). Nanešťastie, stále neexistujú univerzálne odporúčania a ďalší postup by v týchto prípadoch mal byť indivi-dualizovaný u jednotlivých pacientov. Takáto liečba však môže byť sprevádzaná komplikáciami asociovanými s vedľajšími účinkami liekov (najmä vo forme krváca-nia) alebo s opakovaním trombózy (3). Túto problematickú tému vrátane dia-gnostiky a liečby SPS na podujatí prezen-toval MUDr. Pavol Hollý, PhD. (Martin, Slovensko) pracujúci v rámci Národného centra hemostázy a trombózy v Martine. V ďalšom priebehu sekcie bola predstavená epidemiológia a etiopato-genéza syndrómu vrátane jeho geneti-ky a manažment tehotných pacientok s touto trombofíliou. Guillermo J. Ruiz-Argüelles, M.D., FRCP (Glasg), MACP (Puebla, Mexiko) poukázal na možnosti liečby SPS v Mexiku. Rosanna Asselta, prof., Ph.D. (Miláno, Taliansko) a Alessandro Casini, M.D. (Ženeva, Švajčiarsko) spojili vo svo-jich prednáškach genotyp s predikciou prognózy a klinického fenotypu pacien-tov s vrodenými krvácavými poruchami. Vyzvaná prednáška Ľubice Rauovej, M.D., Ph.D. (Baltimore, USA) bola venovaná he-parínom indukovanej trombocytopénii. Popri prednáškach bola pripra-vená posterová sekcia s prezentáciou v tlačenej alebo elektronickej forme. Slávnostná večera na záver programu dňa umožnila ďalšiu vzájomnú výmenu skú-seností a poznatkov, ako aj pokračovanie diskusie. Pri tejto príležitosti boli ocene-ní aj autori najlepších posterov – Ing. Jana Bílková (Praha, Česká republika), MUDr. Jana Procházková, (Olomouc, Česká re-publika) a RNDr. Mária Škereňová, PhD. (Martin, Slovensko). 3. deň konferencie – sekcie Anestéziológia a intenzívnamedicína, Vaskulárnamedicína a KardiológiaTieto sekcie boli zamerané na multidisciplinárny prístup k hemostáze. Prof. MUDr. Beáta Drobná-Sániová, CSc. (Martin, Slovensko), predstavila užitočný prehľad súčasných Európskych odporú-čaní perioperačnej profylaxie venózneho tromboembolizmu. Hodnotné boli aj ďal-šie príspevky informujúce o liečbe život ohrozujúceho krvácania a liečby novými modifikáciami aktivovaného rekombi-nantného koagulačného faktora VII. Hematológovia-výskumníci z I. in-ternej kliniky (MUDr. Matej Samoš, PhD., a MUDr. Tomáš Bolek) a z Kliniky hema-tológie a transfuziológie JLF UK a UNM Martin (MUDr. Radoslava Šimonová, PhD.) prezentovali výsledky projektu monitoringu účinnosti antiagregačnej liečby u pacientov s akútnym koronár-nym syndrómom a ich každodenného manažmentu s implementáciou výstupov do klinickej praxe. Sekcia venovaná vaskulárnej me-dicíne poskytovala prehľad farmakolo-gických možností antikoagulačnej liečby pri chronickej trombóze, sekundárnej tromboprofylaxie u pacientov s anam-nézou venózneho tromboembolizmu a problematiky posttrombotického syn-drómu. Počas záverečného ceremoniá-lu prezidenti konferencie zosumarizo-vali najvýraznejšie aspekty stretnutia a vyjadrili ich predsavzatie pokračovať v tradícii slovensko-českých konferencií v budúcnosti s pozvaním na XXVI. čes-ko-slovenskú konferenciu o trombóze a hemostáze v Hradci Králové plánovanú v máji 2019. Autori by sa chceli týmto spôso-bom poďakovať všetkým aktívnym účast-níkom konferencie za ich snahu rozšíriť horizont našich vedomostí a všetkým zúčastneným za ich pozornosť venovanú tomuto podujatiu. Úprimne dúfame, že prítomnosť na podujatí bola pre všet-kých prospešná, predstavovala možnosť podeliť sa o klinické skúsenosti s ostat-nými hematológmi a v neposlednom rade poskytla inšpiráciu na ďalšiu vedecko–výskumnú činnosť.

Zdroj: Vaskulárna medicína

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Najnovšie články

Svetový deň trombózy 2023

Martin Stránka podujatia s možnosťou prihlasovania: https://svetovydentrombozy.jlfuk.sk/ Termín:                                               25. október 2023 – STREDA PODUJATIE PRE Univerzitu tretieho veku (UTV) A VEREJNOSŤ Konferenčná sála VARIO 10:00...

Inovované odporúčanie pre tromboprofylaxiu u pacientov s COVID-19

Inovované odporúčanie si môžete prečítať tu: Odporúčania TROMBOPROFYLAXIE IIStiahnuť

XXIX. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze

XXIX. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou (miesto konania: hotel Victoria, Martin, 18.-20.5.2023) Podrobnosti Začiatok: 18 mája Koniec: 20 mája Webstránka: https://www.martinhemostaza2023.sk/ Miesto udalosti hotel...

Zomrel prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc, popredný a medzinárodne uznávaný slovenský výskumník a vedec, hematológ a transfúziológ.

Prof. Kubisz sa narodil 13.6.1942 v Třinci. Už ako študent miloval chémiu a ako 12-ročnému mu otec kúpil mikroskop, ktorý ho potom neopustil počas celého ďalšieho života....