Členstvo v SSHT

Prihláška za člena SSHT

Prihláška na stiahnutie (formát PDF):

Adresa odoslania

Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
tel.: 00421 2 5263 5603, 5292 2017, 5292 2019
fax: 00421 2 5263 5611
e-mail: horvathova@sls.sk, spustova@sls.sk

Podmienky členstva

Každý člen SSHT je zároveň členom Slovenskej lekárskej spoločnosti

(1) Členstvo v Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu má dve formy – riadne a čestné.
(2) Riadnym členom Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu sa môže stať lekár, farmaceut, prípadne iný pracovník v zdravotníctve a príbuznom odbore, ktorý súhlasí s poslaním a cieľom Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu a zaviaže sa prispievať k ich plneniu a je tak isto riadnym členom SLS.
(3) Riadne členstvo v Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu vzniká schválením písomnej prihlášky uchádzača o riadne členstvo Výborom Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu a po zaplatení základného členského príspevku SLS a ďalšieho členského príspevku určeného Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu.
(4) Riadne členstvo v Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu zaniká:
a) úmrtím člena,
b) odstúpením člena na základe písomného vyhlásenia, a to dňom doručenia tohto prehlásenia,
c) zánikom Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu.
d) zrušením, spravidla pre neplnenie členských povinností (o zrušení rozhodne Výbor Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu ). Ak bude člen meškať s platením členského príspevku o viac než 12 mesiacov, môže o zrušení členstva rozhodnúť prezídium SLS po predchádzajúcej dohode so Slovenskou spoločnosťou pre hemostázu a trombózu, ak bol člen 2 mesiace vopred na možnosť vylúčenia písomne upozornený sekretariátom SLS.
(5) O čestnom členstve v Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu rozhoduje Výbor Spoločnosti.