Čo je SSHT

Webtórium

Slovenské združenie pre hemostázu a trombózu (SZHT) vzniklo v nadväznosti na fungujúce regionálne centrá pre hemostázu a trombózu z iniciatívy prof.MUDr.Kubisza,DrSc a jeho spolupracovníkov v Martine a za výdatnej podpory MUDr.Hulíkovej,PhD. v Košiciach a to v čase, kedy spoločenské zmeny kulminovali.

Dynamický charakter životných podmienok ovplyvnil a priniesol aj zákerné civilizačné ochorenia, ktoré prispievajú k úmrtnosti dospelej, ekonomicky aktívnej populácie. Poruchy zvýšenej zrážanlivosti krvi predstavujú nielen medicínsky, ale aj sociálno – ekonomický problém. Hlavným cieľom združenia teda je pomôcť skupine osôb, ktorí následkom vrodených alebo získaných dispozícií sú v ohrození života. Združenie sa zameralo najmä na edukačnú činnosť a propagáciu, na usmernenie ohrozených osôb a na sprostredkovanie kontaktu so špecializovanými pracoviskami. Usilujeme sa o zaistenie zdravotníckej osvety, máme záujem upozorniť laickú verejnosť na hrozbu vyplyvajúcu z ochorenia, udržujeme kontakty s odborníkmi, aby sa rozšírilo vedomie o rizikových skupinách životne ohrozených ľudí a dosiahlo sa preventívne diagnostikovanie ochorenia a to najmä využívaním modernej metodiky včas zachytávajúcej zmeny zdravotného stavu a odhaľujúcej riziko vzniku ochorenia.

Napriek tomu, že tímy pracovníkov regionálnych centier a národného centra pre hemostázu a trombózu dostali do povedomia problematiku nadmernej zrážanlivosti krvi širokej odbornej verejnosti , ukázalo sa, že je nevyhnutné zabezpečiť medziodborovú spoluprácu expertov vo sfére diagnostiky a liečby pacientov s poruchou hemostázy a trombózy. To bolo impulzom pre vznik odbornej pracovnej skupiny pri SZHT, čo sa aj stalo v decembri 2006. V decembri 2007 sa SZHT premenovalo na Slovenskú spoločnosť hemostázy a trombózy (SSHT).
Alfou a omegou činnosti OPS SSHT boli a budú vždy špecialisti – hematológovia, ktorí vo svojej zanietenej práci sa dlhodobo venujú problematike zrážania krvi.
Jednou z hlavných priorít SSHT je dosiahnť zaevidovanie a klasifikáciu ochorenia v medzinárodnej klasifikácii chorôb s pojatím v zákone o sociálnom poistení, t.j. špecifikáciu percentuálnej miery poklesu zárobkovej činnosti.
Slovensko sa úspešne zaradilo medzi krajiny, v ktorých sa nielen riešia následky trombofilných príhod, ale cielene sa diagnostikuje a rozšíruje prevencia v tejto oblasti. Bola započatá evidencia a registrácia ohrozenej skupiny ľudí s vrodenou aj získanou poruchou zrážania krvi. Začal sa vytvárať národný register pacientov, čím sa určite predíde v mnohých prípadoch vážnemu poškodeniu zdravia následkom trombóz a embólií.
Máme zato, že podporou a prevenciou zdravého, aktívneho človeka sa nielen okliešti utrpenie, ale včasným stanoviskom sa aj odbúra nákladná liečba chorého jedinca a sociálno – finančná záťaž spoločnosti. Ing. Terézia Gliganičová prezidentka SSHT