Vznik SSHT

Občianské združenie vzniklo dňa 17.11.1999. Pôsobí na celom území Slovenskej republiky. Jeho poslaním je hájiť záujmy a potreby občanov s poruchou zrážania krvi. Presadzuje skvalitnenie liečebnej, rehabilitačnej a kúpeľnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia pacientov.

Členom SSHT sa môže stať každý občan SR s PZK, rodič dieťaťa s PZK, iný rodinný príslušník, priateľ a priaznivec osôb s PZK, lekár alebo pracovník na úseku starostlivosti o osoby s PZK.

Sídlo združenia je pri Regionálnom centre hemostázy a trombózy FNsP Košice
Adresa: SSHT, Tr. SNP 1, 040 01 Košice.

Popri občianskom združení sa vytvorila multidisciplinárna skupina odborníkov, ktorá si ako Odborná pracovná skupina (OPS) dala za úlohu odborne podporiť činnosť SSHT. Postupne sa spájali hematológovia, angiológovia, chirurgovia, anesteziologovia, kardiologovia, gynekologovia a ďaľší odborníci.

Výsledkom spolupráce sú mnohé odporúčania na profylaxiu a liečbu tromboembolického ochorenia

Ich spoluprácou vznikol aj recenzovaný postgraduálny interdisciplinárny lekársky časopis “Vaskulárna medicína” určený pre širokú odbornú lekársku verejnosť. Zameriava sa na aktuálne otázky klinickej patofyziológie, diagnostiky, prevencie a liečby cievnych chorôb.

V roku 2011 sa odborná pracovná skupina obrátila na Slovenskú lekárku spoločnosť so žiadosťou na prijatie za kolektívneho člena SLS. Žiadosť bola schválená a od decembra 2011 je SSHT právoplatným kolektívnym členom SLS.