Stanovy SSHT

Slovenská Spoločnosť pre Hemostázu a Trombózu – SSHT

STANOVY

§ 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

(1) Občianske združenie Slovenská spoločnosť hemostázy a trombózy je dobrovoľným neziskovým združením občanov (ďalej aj „Spoločnosť“) podľa zákona č.83/1990 Z.z., v znení neskorších zmien a doplnkov. (2) Názov združenia je: Slovenská spoločnosť hemostázy a trombózy, v anglickom jazyku Slovak Society of Hemostasis and Thrombosis. Oficiálna skratka názvu občianskeho združenia je SSHT (v slovenskom aj anglickom jazyku). (3) Slovenská spoločnosť hemostázy a trombózy je právnickou osobou s celoslovenskou pôsobnosťou . (4) Sídlom združenia je: Trieda SNP č.1, 040 01 KOŠICE.

§ 2
POSLANIE A CIELE SPOLOČNOSTI

(1) Spoločnosť sa stará o rozvoj a rozširovanie vedecky podložených poznatkov lekárskych vied a príbuzných odborov v oblasti fyziológie a patofyziológie porúch hemostázy, usiluje o ich využívanie v starostlivosti o zdravie občanov – pacientov so zvláštnym dôrazom na preventívnu činnosť v rôznych lekárskych oboroch.
(2) Podieľa sa na zvyšovaní úrovne odborných znalostí svojich členov v tejto oblasti lekárskych vied a príbuzných oborov a na šírenie zdravotníckej osvety medzi občanmi – pacientmi.
(3) Podporuje vedeckovýskumnú činnosť v oblasti fyziológie a patofyziológie hemostázy, napomáha vo vytváraní podmienok pre zoznamovanie odbornej aj laickej verejnosti s ich výsledkom a snaží sa o ich uplatňovanie v praxi.
(4) Všestranne sa podieľa na riešení otázok týkajúcich sa riadenia, organizácie a vlastnej realizácie diagnostických postupov, liečebnej a preventívnej starostlivosti a činnosti súvisiacimi s problematikou hemostázy a trombózy v rôznych lekárskych oboroch.
(5) Vytvára podmienky pre výmenu informácií a rozvoj všetkých foriem spolupráce medzi svojimi členmi aj organizáciami a inštitúciami obdobného zamerania v Slovenskej republike i v zahraničí.
(6) Spoločnosť dbá na dodržiavanie etických zásad.
(7) Spoločnosť dbá na používanie iba takých diagnostických, preventívnych a liečebných spôsobov, ktorých povaha a účinok sú podložené v súčasnosti uznávanými vedeckými dôkazmi.

§ 3
FORMY ČINNOSTI

(1) Usporiadava a organizuje vnútroštátne a medzinárodné vzdelávacie akcie ( kongresy, sympózia, konferencie, prednášky, semináre, kurzy a pod.).
(2) Napomáha pri organizovaní služobných ciest a študijných pobytov v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí.
(3) Zúčastňuje sa prostredníctvom delegovaných zástupcov výberových, konkurzných, atestačných, akreditačných a im podobných komisií.
(4) Vykonáva odbornú poradenskú a expertíznu činnosť v oblasti porúch hemostázy v rámci rôznych lekárskych oborov.
(5) Vyhlasuje súťaže a udeľuje ceny a ďalšie pocty za vynikajúce výsledky v rozvoji lekárskych vied a príbuzných oborov.
(6) Podieľa sa prostredníctvom delegovaných zástupcov na činnosti poradných orgánov Ministerstva zdravotníctva SR, komôr lekárov, farmaceutov a ďalších profesných organizácii, ako i ďalších orgánov a inštitúcii na najrôznejšej úrovni, zaoberajúci sa problematikou zdravotníctva v oblasti porúch hemostázy.

§ 4
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

(1) Organizačná štruktúra Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy pozostáva z nasledovných orgánov:
a) Zhromaždenie členov,
b) Výbor,
c) Revízna komisia

§ 5
ZHROMAŽDENIE ČLENOV

(1) Zhromaždenie členov je najvyšším orgánom Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy.
(2) Právo účasti na Zhromaždení členov upravuje § 11 týchto Stanov Spoločnosti.
(3) Zasadnutie Zhromaždenia členov zvoláva Výbor Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne. Musí byť zvolané vždy, keď o to požiada aspoň 1/3 všetkých členov Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy, alebo Revízna komisia a to do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti. Termín a miesto konania Zhromaždenia členov je Výbor Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy povinný zverejniť najneskôr 15 dní pred dátumom jeho konania.
(4) Zhromaždenie členov volí a odvoláva:
a) Výbor Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy,
b) Revíznu komisiu Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy,
c) rozhoduje o dĺžke ich funkčného obdobia, ktoré je spravidla štvorročné.
(5) Zhromaždenie členov má najmä tieto oprávnenia:
a) schvaľovať, meniť a rušiť predpisy Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy,
b) schvaľovať rozhodnutia Výboru o zlúčení, prípadne o ďalšom vnútornom členení Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy a vytváranie jej nižších organizačných jednotiek,
c) schvaľovať správu o činnosti za uplynulé obdobie, rozpočet, správu Revíznej komisie a základné smery činností Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy,
d) rozhodovať o tých záležitostiach Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy, ktoré si do svojej kompetencie vyhradí,
e) schvaľovať zmenu stanov.

§ 6 VÝBOR SPOLOČNOSTI

(1) Výbor je riadiacim a výkonným orgánom Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy.
(2) Výbor Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy má minimálne päť členov. Zasadnutia Výboru zvoláva prezident, viceprezident alebo iný, nimi písomne poverený člen výboru.
(3) Výbor Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy má spravidla tieto úlohy:
a) pripravuje zasadania Zhromaždenia členov a realizuje uznesenia ,
b) riadi činnosť Spoločnosti v období medzi zasadnutiami Zhromaždenia členov,
c) zvoláva zasadnutia Zhromaždenia členov,
d) informuje svojich členov o činnosti Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy,
e) rieši otázky súvisiace s hospodárením Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy,
f) vedie dokumentáciu o svojej činnosti,
g) spracováva správu o činnosti.
(4) Výbor Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy má spravidla tieto oprávnenia:
a) voliť z členov výboru prezidenta, viceprezidenta, sekretára, hospodára (pokladníka) a ďalších funkcionárov,
b) delegovať v odôvodnených prípadoch svojich zástupcov na jednania a oprávňovať ich jednať v mene Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy,
c) delegovať zástupcov Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy do poradných orgánov, komisií a ďalších orgánov riadenia, týkajúcich sa problematiky súvisiacej so zameraním a činnosťou Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy,
d) rozhodovať o zlúčení a ďalšom vnútornom členení Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy a vytvárať jej nižšie organizačné jednotky,
e) vytvárať ďalšie poradné orgány k plneniu krátkodobých i dlhodobých úloh,
f) rozhodovať o vzniku nového a zániku doterajšieho členstva v Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy, pokiaľ sa v stanovách neuvedie inak,
g) rozhodovať o výške členského príspevku Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy a toto rozhodnutie predkladať k potvrdeniu najbližšiemu Zhromaždeniu členov,
h) rozhodovať o korešpondenčnom spôsobe volieb do orgánov Spoločnosti a zabezpečovať ich realizáciu,
i) vykonávať ďalšie činnosti súvisiace s realizáciou poslania a cieľov Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS).

§ 7
REVÍZNA KOMISIA

(1) Revízna komisia je kontrolným orgánom Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy.
(2) Revízna komisia Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy má minimálne troch členov. Zo svojich členov volí predsedu, ktorý riadi jej činnosť.
(3) Revízna komisia Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy má najmä tieto úlohy:
a) kontroluje činnosť členov a orgánov Spoločnosti,
b) najmenej jedenkrát ročne vypracováva revíznu správu.
(4) Revízna komisia Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy má najmä tieto oprávnenia:
a) zúčastňovať sa prostredníctvom svojho predsedu alebo povereného člena rokovaní orgánov Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy podľa svojho uváženia,
b) pozastavovať rozhodnutia Výboru Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy, pokiaľ sú v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky alebo s platnými predpismi Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy. Pozastavené rozhodnutia predkladá Výboru k novému rozhodnutiu, ktoré budú v rozhodovanej veci konečné.
(5) Revízna komisia Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy je oprávnená požiadať o zvolanie Zhromaždenia členov Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy podľa § 5 ods. (3) týchto Stanov.

§ 8
ČLENSTVO

(1) Členstvo v Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy má dve formy – riadne a čestné.
(2) Riadnym členom Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy sa môže stať lekár, farmaceut, prípadne iný pracovník v zdravotníctve a príbuznom odbore, ktorý súhlasí s poslaním a cieľom Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy a zaviaže sa prispievať k ich plneniu a je tak isto riadnym členom SLS.
(3) Riadne členstvo v Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy vzniká schválením písomnej prihlášky uchádzača o riadne členstvo Výborom Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy a po zaplatení základného členského príspevku SLS a ďalšieho členského príspevku určeného Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy.
(4) Riadne členstvo v Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy zaniká:
a) úmrtím člena,
b) odstúpením člena na základe písomného prehlásenia, a to dňom doručenia tohto prehlásenia,
c) zánikom Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy.
d) zrušením, spravidla pre neplnenie členských povinností (o zrušení rozhodne Výbor Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy). Ak bude člen meškať s platením členského príspevku o viac než 12 mesiacov, môže o zrušení členstva rozhodnúť predstavenstvo SLS po predchádzajúcej dohode so Slovenskou spoločnosťou hemostázy a trombózy, ak bol člen 2 mesiace vopred na možnosť vylúčenia písomne upozornený predsedníctvom SLS.
(5) O čestnom členstve v Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy rozhoduje Výbor Spoločnosti.

§ 9
PRÁVA RIADNEHO ČLENA

(1) Každý riadny člen Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy má tieto práva:
a) zúčastňovať sa činností Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy,
b) voliť zástupcu do orgánov Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy a sám byť volený,
c) byť informovaný o činnosti Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy,
d) obracať sa so svojimi požiadavkami, návrhmi a sťažnosťami na orgány Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy, slobodne vyslovovať svoje názory, námety a pripomienky vo veciach ich činností,
e) využívať pomoc a podporu Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy v činnostiach vyplývajúcich z poslania a cieľov.

§ 10
POVINNOSTI RIADNEHO ČLENA

(1) Každý riadny člen Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy je povinný:
a) dodržiavať predpisy Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy,
b) prispievať k naplňovaniu poslania a cieľov Slovenskej spoločnosti pre hemostázy a trombózy,
c) poskytovať orgánom a funkcionárom Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy potrebnú súčinnosť a nevykonávať nič, čo by bolo v rozpore so záujmom a dobrým menom Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy,
d) riadne a v termíne platiť stanovené členské príspevky,
e) riadne vykonávať zverenú funkciu.
(2) Členovia Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy, hlavne osoby vykonávajúce funkciu v orgánoch Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy, nesmú jednať v rozpore so záujmom Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy. Ak nastane rozpor záujmu pri výkone funkcie, nie je osoba vykonávajúca funkciu oprávnená za Slovenskú spoločnosť hemostázy a trombózy ďalej jednať. Pri porušení tejto zásady je výbor Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy oprávnený rozhodnúť o odvolaní príslušnej osoby z funkcie, v závažných prípadoch o zrušenie jej členstva. Ak túto zásadu poruší člen Výboru Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy, je takéto rozhodnutie oprávnená vykonať len Revízna komisia Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy.

§ 11
HLASOVACIE PRÁVO VOLEBNÝ A ROKAVACÍ PORIADOK

(1) Právo hlasovať a predkladať návrhy na uznesenia v priebehu rokovania orgánov Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy majú všetci ich riadni členovia, čestní členovia majú hlas poradný. Prenesenie hlasovacieho práva na iného člena je neprípustné.
(2) Slovenská spoločnosť hemostázy a trombózy, ako dobrovoľné občianske združenie, má svoje orgány volené zdola nahor a v ich práci sa uplatňujú zásady kolektívneho rozhodovania pri zachovaní zodpovednosti jednotlivca. Uznesenie je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov orgánu. Pri viacerých návrhoch je platný ten, ktorý získa najviac hlasov. Orgány a funkcionári všetkých stupňov organizačnej štruktúry Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy sú volení buď verejným alebo tajným hlasovaním. Sú zvolení, ak za nich hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.
(3) Vo všetkých hlasovaniach v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas vedúceho orgánu, v jeho neprítomnosti hlas jeho zástupcu.
(4) Rokovanie orgánov Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy môže byť v oznámenom čase zahájené a uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov s právom hlasovať.
(5) Ak nie je rokovanie orgánov uznášania schopné, počkajú prítomní po dobu 30 minút od oznámeného času zahájenia. Po uplynutí tohto času môže byť rokovanie zahájené a prehlásené za uznášanie schopné ak je prítomná aspoň ¼ všetkých členov Spoločnosti s právom hlasovať. Uznesenie orgánov je v tomto prípade platné, ak zaňho hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov s právom hlasovať.
(6) Ustanovenie § 11 ods. (5) sa dá uplatniť len vtedy, ak je možné vierohodne preukázať, že boli všetci členovia orgánu Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy oboznámení s termínom a miestom rokovania.

§ 12
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, MAJETOK SSHT
A HOSPODÁRENIE S NIMI

(1) Majetok SSHT slúži ku krytiu potrieb spojených s činnosťou SSHT. Je v spoločnom vlastníctve celej spoločnosti. Tvoria ho finančné a hmotné prostriedky získané: a/ z členských príspevkov jednotlivých členov, b/ z dotácií, a darov osôb a organizácií zo Slovenskej republiky a zahraničia, c/ z dotácií zo štátneho rozpočtu, resp. finančný príspevok samosprávneho celku.
(2) Členovia a orgány SSHT majú povinnosť zaobchádzať so spoločným majetkom hospodárne, využívať ho efektívne podľa určeného účelu a starať sa o jeho riadnu a včasnú ochranu.
(3) Na uchovávanie a bezhotovostné prevody finančných prostriedkov štatutárny orgán bude využívať bankový účet v peňažnom ústave. Bežný účet spravuje zvolený člen výboru – hospodár. Podpisové právo pre bankové operácie má hospodár. Pre bankovú operáciu stačí jeden podpis.
(4) Hotovostné platby a úhrady sa realizujú prostredníctvom pokladne. Pokladňu vedie hospodár v zmysle platných predpisov.
(5) Účtovníctvo, hospodárenie a evidenciu o hospodárení s finančnými prostriedkami vedie hospodár v zmysle platných predpisov.

§ 13
ZÁNIK SPOLOČNOSTI

(1) Slovenská spoločnosť hemostázy a trombózy zaniká rozhodnutím Zhromaždenia členov, ak je činnosť Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zákonmi Slovenskej republiky platnými pre občianske združenia alebo s predpismi SLS, prípadne z iných vážnych dôvodov.
(2) O zániku Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy rozhoduje Zhromaždenie členov Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.
(3) Pri zániku Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy sa vykoná majetkové vysporiadanie. V prípade potreby a zostatku majetku, likvidáciu vykoná likvidačná komisia ustanovená Zhromaždením členov. Po skončení likvidácie oznámi predseda likvidačnej komisie zánik Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy Ministerstvu vnútra SR.

§ 14
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Štatutárnymi zástupcami občianskeho združenia Slovenská spoločnosť hemostázy a trombózy s právom samostatne podpisovať a konať v mene Spoločnosti pri právnom úkone sú prezident a viceprezident spoločnosti.
(2) Právo výkladu stanov Spoločnosti prináleží Výboru Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy. O zmenu stanov môže požiadať Výbor SSHT po schválení zhromaždením SSHT.
(3) Členstvo o orgánoch Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom Výboru Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy patria náhrady preukázaných výdavkov, ktoré vznikli pri výkone ich funkcie (cestovné náhrady).