Odporúčania

Odporúčania pre prevenciu a liečbu žilového tromboembolizmu u pacientov s nádorovým ochorením, resp. prevencia a liečba pre tzv. CAVTE


Odporúčania TROMBOPROFYLAXIE II


Má „bridging“ miesto v peri-intervenčnom manažmente DOAC?


Diagnostika a léčba život ohrožujícího krvácení u dospělých pacientů v intenzivní a perioperační péči česko-slovenský mezioborový doporučený postup


Imunotolerančná liečba u hemofílie A Konsenzus pre klinickú prax


Monitorovanie antikoagulačnej liečby priamymi antikoagulanciami – NOAC („new oral anticoagulants“)


Apixaban v tromboprofylaxii u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení spoločné odporúčanie odborných spoločností


Špecifické situácie pre dabigatran spoločné odporúčania odborných spoločností


Laboratórne monitorovanie liečby novými perorálnymi antikoagulanciami
spoločné odporúčania odborných spoločností


Stanovenie rizika VTE u pacientov s interným ochorením
tabuľka bodového hodnotenia


Stanovenie rizika VTE u chirurgických pacientov
tabuľka bodového hodnotenia


PREMOSŤUJÚCA LIEČBA (bridging therapy)


PREMOSŤUJÚCE REŽIMY PRI LIEČBE RIVAROXABANOM


PREVENCIA ŽILOVÉHO TROMBOEMBOLIZMU v gynekologii a pôrodníctve


PREVENCIA A LIEČBA ŽILOVÉHO TROMBOEMBOLIZMU u pacientov s malignitou


POVRCHOVÁ TROMBOFLEBITÍDA – diagnostika a liečba


PREVENCIA ŽILOVÉHO TROMBOEMBOLIZMU vo všeobecnej a laparoskopickej chirurgii


Terapeutické postupy pri život ohrozujúcom krvácaní


Odpočúčanie pre podávanie rekombinantného koagulačného faktora rVIIa