Zomrel prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc, popredný a medzinárodne uznávaný slovenský výskumník a vedec, hematológ a transfúziológ.

Prof. Kubisz sa narodil 13.6.1942 v Třinci.

Už ako študent miloval chémiu a ako 12-ročnému mu otec kúpil mikroskop, ktorý ho potom neopustil počas celého ďalšieho života. Medicínu vyštudoval na LF UP v Olomouci za 5 rokov (spojil 2 ročníky). Celý jeho ďalší profesionálny život bol naplnený vedeckým výskumom v oblasti porúch krvného zrážania, predovšetkým krvných doštičiek a ich funkcie. Ešte ako mladý lekár na hematologicko-transfuziologickom oddelení NsP v Čadci rozvinul vo vtedy „zapadnutom“ kúte Slovenska v tej dobe moderné metódy vyšetrení krvného zrážania, vrátane vyšetrenia retrakcie koagula, a v spolupráci s primárom MUDr. Pařízkom z Nového Jičína zostrojil a uviedol do prevádzky vo vtedajšom Československu prvý, hoci ešte veľmi jednoduchý agregometer na meranie agregácie krvných doštičiek.

Už v roku 1969 (vo veku 27 rokov) vycestoval ako mladý stážista na jednoročný pobyt na renomované výskumné imunohematologické pracovisko profesora Jacquesa Caena v Hôpital Lariboisiere v Paríži. V rámci stážového pobytu sa naučil veľa o experimentálnej tímovej vedeckej práci, a pod vedením prof. Caena so spolupracovníkmi publikoval množstvo vedeckých článkov (podľa vlastných slov musel pripraviť v Paríži 1 vedecký článok/mesiac). Tieto neoceniteľné skúsenosti prof. Kubisz zúročil v r.1974 pri obhajobe vlastnej dizertačnej práce, ale taktiež počas svojho dlhodobého 15-ročného pracovného pobytu v 70-tych a 80-tych rokoch na Univerzite v Orane (Alžírsko). Práve v Orane sa prof. Kubisz zaslúžil o založenie Kliniky hematológie a transfuziológie (KHaT), na ktorej vychoval mnohých hematológov a kandidátov vied, z ktorých viacerí sú dnes profesori a poprední predstavitelia alžírskej hematológie a transfuziológie. Po návrate domov začiatkom 90-tych rokov v krátkom čase obhájil najprv doktorát vied vo Vnútorných chorobách, v tom istom odbore habilitoval a v r.1992 bol vymenovaný za profesora Vnútorných chorôb.

Ako čerstvý profesor sa rozhodol pokračovať v klinickej, výskumnej a pedagogickej práci na novovzniknutej KHaT JLF UK v Martine, o ktorej vytvorenie sa sám najviac zaslúžil. Po príchode do Martina pôsobil na lekárskej fakulte aj ako prodekan JLF UK pre vedu a výskum. V r.1993, hneď po rozdelení Československa, prof. Kubisz v spolupráci s prof. Malým z Hradca Králové založil tradíciu spoločných slovensko-českých a česko-slovenských konferencií hemostázy a trombózy s medzinárodnou účasťou, ktoré sa konajú každý rok striedavo v Martine a v Hradci Králové (budúci týždeň 14.-16.9.2022 sa bude konať v Hradci Králové už 28. ročník tejto konferencie, na ktorej mal byť prof. Kubisz prezidentom konferencie za SR). Rovnako významné sa stalo pôsobenie prof. Kubisza vo výboroch medzinárodných hematologických spoločností, najmä v International Society of Hematology (ISH), predsedníctvo (2013-2015) v Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders (DLTH), a neskôr aj členstvo v Academy of Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis (ACATH). Prof. Kubisz, okrem práce na KHaT a vo vedení JLF UK, pôsobil aj vo funkcii hlavného odborníka MZ SR pre transfuziológiu, neskôr tiež ako hlavný odborník MZ SR pre hematológiu a ako člen poradného zboru ministra zdravotníctva. Dlhé roky pracoval ako člen komisie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠUKL), člen Kategorizačnej komisie MZ SR, vykonával funkciu podpredsedu výboru Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti (HaTS) SLS a od r.2006 bol prezidentom Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy (SSHT) SLS. Najvýznamnejšie vedecké výsledky prof. Kubisza sú z oblasti výskumu vrodených krvácavých a trombofilných trombocytopatií, najmä syndrómu lepivých doštičiek, z oblasti imunotolerančnej liečby u pacientov s hemofíliou a inhibítorom (niekoľko rokov pôsobil aj ako konzultant VšZP a.s.,), z oblasti použitia rekombinantného aktivovaného koagulačného faktora FVII pri životohrozujúcom krvácaní a v jeho využití v dlhodobej profylaxii krvácania u hemofílie s inhibítorom, ako aj z oblasti celulárnej terapie, tzv. terapeutickej angiogenézy pri kritickej ischémii dolných končatín (s podporou grantu MZ SR 2006 mu patrí prvenstvo v autológnej transplantácii krvotvorných buniek v tejto indikácii v rámci SR a ČR). Výpočet vedeckých výsledkov, publikácií, úspešne riešených grantových úloh, členstiev a pozícií editora a posudzovateľa v redakčných radách domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisov, funkcií, ocenení a pôct prof. Kubisza by bol ešte oveľa väčší, nie je však možné ho celý na tomto mieste vymenovať.

Popri tom je treba pripomenúť v neposlednom rade aj ľudský rozmer prof. Kubisza ako človeka, ktorý zostal napriek dosiahnutým úspechom skromným vedeckým pracovníkom so širokou vedeckou školou mladých výskumníkov, ktorých neustále stimuloval do skúmania neprebádaných javov a hľadania nových poznatkov, a to často aj prostredníctvom pobytov mladých výskumníkov na zahraničných renomovaných pracoviskách.

Česť jeho pamiatke!

Najnovšie články

Svetový deň trombózy 2023

Martin Stránka podujatia s možnosťou prihlasovania: https://svetovydentrombozy.jlfuk.sk/ Termín:                                               25. október 2023 – STREDA PODUJATIE PRE Univerzitu tretieho veku (UTV) A VEREJNOSŤ Konferenčná sála VARIO 10:00...

Inovované odporúčanie pre tromboprofylaxiu u pacientov s COVID-19

Inovované odporúčanie si môžete prečítať tu: Odporúčania TROMBOPROFYLAXIE IIStiahnuť

XXIX. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze

XXIX. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou (miesto konania: hotel Victoria, Martin, 18.-20.5.2023) Podrobnosti Začiatok: 18 mája Koniec: 20 mája Webstránka: https://www.martinhemostaza2023.sk/ Miesto udalosti hotel...

XXVIII. Česko-slovenská konferencia o trombóze a hemostáze s medzinárodnou účasťou a XX. Česko-slovenská konferencia laboratórnej hematológie

14.-16.9.2022 v Hradci Králove sa bude organizovať XXVIII. Česko-slovenská konferencia o trombóze a hemostáze s medzinárodnou účasťou a XX. Česko-slovenská konferencia laboratórnej hematológie v...