XXIII. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze

V dňoch 19. – 21. mája 2016 sa v Martine konala XXIII. Slovensko-Česká konferencia o he-mostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou. Podujatiu sa dostalo osobitného uznania aj zo strany štátnych inštitúcií Slovenskej republiky, keďže ho svojou záštitou podporil samotný predseda vlády Slovenskej republiky, doc. JUDr. Róbert Fico, CSc. Prezident konferencie prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. (Martin) pri otvorení tejto tradičnej akcie pripomenul hlavnú myšlienku – „Hľadáme riešenia v labyrinte hemostázy…“, na zákla-de ktorej bolo cieľom prezentujúcich autorov poskytnúť najaktuálnejšie informácie a poznat-ky dostupné v oblasti hemostázy a trombózy, poukazujúce na smerovanie budúcich trendov pre výskum. Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. (Hradec Králové) pripomenul históriu vzniku a významných doterajších míľnikov tohto tra-dičného podujatia, ktoré má pevné miesto v každoročnom kalendári odborných hemato-logických akcií. Konferencia sa tak tradične stala príleži-tosťou na stretnutie a odborné diskusie pre lekárov, vysokoškolákov-nelekárov, špecialis-tov z viacerých medicínskych odborov, ale aj pre sestry, pôrodné asistentky, laboratór-nych a medicínsko-technických pracovníkov. Program konferencie je dostupný na interneto-vej stránke konferencie www.hemostaza2016.sk. Hlavným zameraním boli nové poznatky a bu-dúce trendy v oblasti fyziológie a patofyzioló-gie hemostázy, vrodené a získané trombofilné stavy, vrodené a získané krvácavé stavy, he-mofília, inhibítory a imunotolerančná liečba (ITI), von Willebrandova choroba a zriedkavé krvácavé ochorenia, profylaxia a liečba trombo-embolizmu, transfuziológia a hemostáza, život ohrozujúce krvácanie a koagulačné faktory, nové diagnostické a terapeutické postupy pri poruchách hemostázy a trombóze, hemostá-za v iných klinických odboroch – angiológia, cievna chirurgia, neurológia, gynekológia a pô-rodníctvo, pediatria, onkológia, kardiológia, ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s po-ruchami hemostázy, aktuality v manažmente diagnostiky a liečby hemostázy a trombózy a integratívna hemostáza a trombóza. Aj preto prof. Kubisz vyzdvihol neustálu potrebu zis-ku a aplikácie najnovších poznatkov z týchto oblastí do praxe a ocenil multidisciplinárnu spoluprácu.

Na konferencii bolo zaregistrovaných vyše 300 účastníkov zo zahraničia, Českej a Slovenskej republiky. V pestrom programe odznelo cel-kovo 79 prednášok a prezentovaných bolo 28 posterov. Súčasťou širokospektrálneho progra-mu boli okrem prednáškových blokov aj „State of the Art Lectures“, prednášky „Hot Topics in Haemostasis“, English Plenary Lectures I a II a Jesseniova prednáška, prezentované popred-nými odborníkmi európskej, českej a slovenskej hematológie. Potrebou medziodborovej spolupráce sa inšpirovali už tvorcovia prednášok v rámci edu-kačných sympózií organizovaných hneď v úvo-de prvého dňa podujatia 19. 5. 2016. Autori „State of the Art Lectures“, prim. MUDr. Jaromír Gumulec (Ostrava) a doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc. (Košice) prezentovali v tejto sekcii ich dlhodobé praktické skúsenosti v ob-lasti heparínom indukovanej trombocytopénie a problematiky hemostázy v tehotnosti. Počas dňa prebiehali v 4 samostatných blokoch postgraduálne prednášky. Tematicky za-meraná sekcia s názvom „Krvácavé stavy“ pos-kytovala účastníkom cenné informácie o skú-senostiach s manažmentom získanej hemofílie A, charakteristikách pacientov s vrodenými krvá-cavými koagulopatiami, ale aj o použití dezmo-presínu u pacientov s von Willebrandovou cho-robou a hemofíliou. Po časti venovanej trombotickým stavom si účastníci konferencie mali možnosť vypočuť prednášky venované Svetovému dňu trombózy organizovaného Medzinárodnou spoločnosťou pre trombózu a hemostázu (International Society on Thrombosis and Haemostasis – ISTH), kto-rý sa každoročne v októbri usporadúva v rámci Slovenskej republiky práve v Martine s cieľom upozorniť širokú verejnosť na život ohrozujú-ce riziká tromboembolizmu. Brainstorming doktorandov Kliniky hematológie a transfu-ziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK) a Univerzitnej nemocnice (UNM) v Martine predstavil nové možnosti apli-kácie vedeckých poznatkov mladých lekárov a vysokoškolákov-nelekárov do klinickej praxe. Odborným vrcholom pestrého programu prvého dňa konferencie bola prednáška „Hot Topics in Haemostasis“. Prof. Pier Mannuccio Mannucci, MD, PhD. (Miláno) v nej prezentoval nanajvýš aktuálne výsledky dlhodobo očakáva-nej SIPPET study (obrázok 1). SIPPET study predstavovala prvú randomi-zovanú klinickú štúdiu u predtým neliečených alebo minimálne liečených pacientov s ťažkou hemofíliou A pochádzajúcich zo 14 krajín zo 4 kontinentov, ktorí boli liečení výlučne plazma-tickým alebo rekombinantným koagulačným faktorom VIII, pričom jej výsledky mali za úlohu porovnať efektivitu uvedených tried produk-tov s cieľom zhodnotenia rizika imunogenicity a vzniku inhibítora. Slávnostné otvorenie konferencie sa ko-nalo v prvý deň podujatia večer v Slovenskom komornom divadle v Martine (obrázok 2). Počas slávnostného otvorenia bola prof. Mannuccimu za celoživotný prínos v oblasti svetovej hematológie odovzdaná strieborná medaila JLF UK v Martine, prof. Malému strie-borná medaila JLF UK v Martine za podporu a spoluprácu medzi JLF UK v Martine a LF UK v Hradci Králové a prof. Kvasničkovi bronzová medaila za zásluhy o spoluprácu medzi SSHT SLS a ČSHT ČLS JEP (obrázok 3). Prof. Kubisz udelil členstvo v SSHT SLS čestnému prezidentovi DLTH, univ. prof. Dr. Helmutovi Sinzingerovi. Druhý deň konferencie 20. 5. 2016 začínal prednáškou zahraničného odborníka pre he-mofíliu, riaditeľa Národného centra pre hemo-fíliu a hemostázu v Maďarsku. László Nemes, MD (Budapešť) sa v nej zameral na manažment switchu hemofilikov z plazmatického na rekom-binantný koagulačný faktor VIII. Nasledovali edukačné sympóziá, venované otázke vplyvu sideropenickej anémie na zmeny hemostázy a prezentácii konsenzu odborníkov v oblasti hemostázy ohľadom ITI. MUDr. Ivana Plameňová, PhD. (Martin) prezentovala úspešné použitie imunoglobulínov v rámci ITI. Na túto problematiku plynule nadviazala ďal-šia časť programu, v ktorej PhDr. Ľubica Hlinková, MPH, generálna riaditeľka sekcie liekovej politiky a centrálneho nákupu Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) predstavila aktuálne infor-mácie VšZP o zabezpečení liečby koncentrátmi koagulačných faktorov v Slovenskej republike a nové vnútorné predpisy VšZP. Tematike krvácavých ochorení bola ve-novaná aj jedinečná Jesseniova prednáška. Jej laureátom pre rok 2016 sa stal Dr. Paul Leo Francis Giangrande, BSc MD FRCP (Lond., Edin., & Ireland) FRCPath FRCPCHzGreen Templeton College, University of Oxford, Veľká Británia (ob-rázok 4).Okrem ďalšej prezentácie prof. Giangrandeho zameranej na indikácie a výber produktov pre jednotlivé populácie hemofilických pacientov sa v rámci nasledujúcich 2 blokov tzv. English Plenary Lectures postupne predstavili prof. Frits Rosendaal, MD, PhD. (Leiden) s odporúča-niami testovania trombofilných stavov a prof. Sinzinger (Viedeň) poukazujúci na význam po-rúch prostaglandínového systému. Nový pohľad na etiopatogenézu v zmysle detekcie komplexov antifosfolipidových protilátok poskytla prednáš-ka prof. Musiala. Na problematiku popôrodného krvácania u žien s von Willebrandovou cho-robou a prenášačiek hemofílie upozornila Dr. Danijela Miković. Edukačné sympóziá pokračovali aj popo-ludní. Prof. Kubisz predstavil inovatívny projekt Woman Thrombosis Cancer, ktorý je zároveň medzinárodným akreditovaným (CME) edu-kačným programom, zameraným na odbornú verejnosť, zastrešeným uznávanými európsky-mi a americkými špecialistami na problematiku hemostázy.
Paralelne s vyššie uvedeným programom prebiehala aj účastníkmi konferencie vysoko oceňovaná sekcia s názvom „Ošetrovateľstvo a la-boratórna diagnostika v hemostazeológii“.V rámci spoločenského večera, ktorý sa netradične konal v Habanero Steak Pube na Vrútkach boli vyhlásené a ocenené aj 3 najlep-šie postery autorov Ing. Ingrid Škorňová, PhD. (Martin), MUDr. Tatiana Prigancová (Bratislava) a MUDr. Antonín Hluší, PhD. (Olomouc).Tretí deň konferencie 21. 5. 2016 prebiehal v 2 paralelných sekciách a bol venovaný najmä medziodborovejspolupráci v hemostáze a trom-bóze. Prednášky v rámci bloku „Anestéziológiaa intenzívna medicína“ upozorňovali na úskalia manažmentu perioperačného krvácania a diag-nostiku život ohrozujúceho krvácania, pri ktorej sa čoraz častejšie využíva rotačná trombelasto-metria, schopná rýchlo a globálne zhodnotiť aktuálny stav hemostázy už pri samotnom lôžku pacienta. Na prezentácie bloku „Vaskulárna medicína“ nadviazali príspevky autorov doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH (Bratislava), MUDr. Renáta Talapková, PhD. (Martin) a MUDr. Marián Fedor (Martin) v časti „Terapeutická angiogenéza“, ktoré poskytovali informácie o aktuálnych trendoch bunkovej liečby kritickej končatinovej ischémie a účinnosti opakovanej celulárnej terapie. Doktorandi a vedecko-výskumní pracovníci Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM a I. Internej kliniky JLF UK a UNM Martin predstavili v rámci kardiologického bloku vý-sledky riešenia projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja s názvom „Možnosti predik-cie restenózya trombózy stentu u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom poper-kutánnej koronárnej intervencii“. V rámci programu boli prezentované ďalšie kvalitné príspevky v rámci samostatnej časti venovanej laboratórnej hemostáze a trom-bocytom. Počas jednotlivých odborných sekcií progra-mu boli odovzdané viaceré pocty – striebor-ná medaila SLS MUDr. Miroslave Dobrotovej, PhD., RNDr. Jele Ivankovej a prof. MUDr. Jánovi Staškovi, PhD., bronzové medaily SLS doc. MUDr. Petrovi Dulíčkovi, PhD. a Ing. Ingrid Škorňovej, PhD., ďakovné listy SLS prim. MUDr. Petrovi Ornstovi, prof. MUDr. Beáte Sániovej, PhD. a prof. MUDr. Viere Štvrtinovej, CSc. V záverečnom príhovore obaja prezidenti konferencie – prof. Kubisz a prof. Malý hodnotili odborný program a účasť odbornej verejnosti na XXIII. Slovensko-Českej konferencii o hemostáze a trombóze v Martine. Skonštatovali, že konferencia bola po všetkých stránkach úspešná a potvrdila potrebu zachovania tradície ďalších stretnutí slovenských a českých odborníkov v záujme aktua-lizácie poznatkov, hľadania nových riešení a výmeny skúseností v rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti hemostázy a trombózy. Prof. Kubisz ocenil vysokú úroveň pod-ujatia a všetkým prítomným sa srdečne poďakoval za účasť. Prof. Malý pozval zúčastnených na XXIV. Česko-Slovenskú konferenciu o trombóze a hemo-stáze s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať v dňoch 18. – 20. mája 2017 v Hradci Králové.

Zdroj: Vaskulárna medicína

Najnovšie články

Svetový deň trombózy 2023

Martin Stránka podujatia s možnosťou prihlasovania: https://svetovydentrombozy.jlfuk.sk/ Termín:                                               25. október 2023 – STREDA PODUJATIE PRE Univerzitu tretieho veku (UTV) A VEREJNOSŤ Konferenčná sála VARIO 10:00...

Inovované odporúčanie pre tromboprofylaxiu u pacientov s COVID-19

Inovované odporúčanie si môžete prečítať tu: Odporúčania TROMBOPROFYLAXIE IIStiahnuť

XXIX. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze

XXIX. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou (miesto konania: hotel Victoria, Martin, 18.-20.5.2023) Podrobnosti Začiatok: 18 mája Koniec: 20 mája Webstránka: https://www.martinhemostaza2023.sk/ Miesto udalosti hotel...

Zomrel prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc, popredný a medzinárodne uznávaný slovenský výskumník a vedec, hematológ a transfúziológ.

Prof. Kubisz sa narodil 13.6.1942 v Třinci. Už ako študent miloval chémiu a ako 12-ročnému mu otec kúpil mikroskop, ktorý ho potom neopustil počas celého ďalšieho života....