Odporúčania pre očkovanie proti SARS-Cov-2 u osôb s krvácavými poruchami

Usmernenie od World Federation of Hemophilia (WFH), European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD), European Haemophilia Consortium (EHC), a U.S. National Hemophilia Foundation (NHF)

Je dôležité, aby centrá pre poruchy hemostázy v úzkej spolupráci s pacientskymi organizáciami prijali opatrenia na informovanie ľudí s krvácavými poruchami o vakcínach proti SARS-Cov-2 a prispeli k účinnému očkovaciemu programu.

 1. Ľudia s krvácavými ochoreniami nie sú vystavení väčšiemu riziku infekcie SARS-Cov-2, a ani väčšiemu riziku vývoja závažnejšej formy ochorenia COVID-19, takže sa nepovažujú za prioritnú skupinu očkovania.
 2. Vakcína sa má podať do svalu (intramuskulárne). Ak je to možné, mala by sa použiť čo najmenšia dostupná ihla. Niektoré vakcíny sa musia podávať pomocou dodanej súpravy (ihla-striekačka), takže použitie alternatívnej ihly nemusí byť možné alebo žiaduce. Na miesto po vpichu treba vyvíjať tlak najmenej 10 minút po injekcii, aby sa znížilo riziko krvácania a opuchu. Ďalej sa odporúča samokontrola/palpácia oblasti vpichu o niekoľko minút a o 2-4 hodiny neskôr, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k neskoršiemu vzniku hematómu. Nepohodlie v ramene, pociťované 1 – 2 dni po injekcii, by nemalo byť alarmujúce, pokiaľ sa nezhorší a nesprevádza ho opuch. Akékoľvek nežiaduce reakcie (napr. hematóm, alergická reakcia) je potrebné hlásiť.
 3. Ak sa u pacientov vyskytne alergická reakcia (horúčka, teplo, začervenanie, svrbivá kožná vyrážka, dýchavičnosť alebo opuch tváre alebo jazyka), pacienti by mali okamžite kontaktovať svojho lekára alebo ihneď ísť na pohotovosť do najbližšej nemocnice, pretože sa môže jednať o životohrozujúci stav. Pacienti s anamnézou alergických reakcií na koncentráty koagulačných faktorov s predĺženým účinkom, ktoré obsahujú polyetylénglykol (PEG), by sa mali o výbere vakcíny poradiť so svojím lekárom, pretože niektoré vakcíny obsahujú PEG ako pomocnú látku.
 4. U pacientov s ťažkou/stredne ťažkou hemofíliou sa má injekcia vakcíny podať až po aplikácií koagulačného faktora VIII (FVIII) alebo faktora IX (FIX). U pacientov s bazálnou hladinou FVIII alebo FIX nad 10% nie sú potrebné žiadne hemostatické opatrenia.
 5. Pacienti liečení emicizumabom (HEMLIBRA) môžu byť kedykoľvek očkovaní intramuskulárnou injekciou bez hemostatických opatrení a bez podania dávky FVIII.
 6. Pacientom s von Willebrandovou chorobou (vWCh) typ 1 a 2 by mala byť pred očkovaním podaná liečba v závislosti na bazálnych hodnotách aktivity von Willebrandovho faktora (vWF) (t.j. dezmopresín – DDAVP, ak je k dispozícii, alebo kyselina tranexamová) po konzultácii s hematológom. Pacienti s vWCh typ 3 by mali mať podaný koagulačný faktor.
 7. Všetci pacienti so zriedkavými krvácavými poruchami (vrátane pacientov s trombocytopéniou a / alebo poruchami funkcie krvných doštičiek) by mali byť očkovaní. U pacientov, ktorí užívajú perorálne antikoagulanciá typu kumarínových derivátov (warfarín) by sa malo vykonať testovanie protrombínového času vyjadreného medzinárodným normalizovaným pomerom (INR) do 72 hodín pred aplikáciou vakcíny; ak sú výsledky stabilné a sú v terapeutickom rozmedzí (INR 2-3), týchto pacientov možno vakcinovať intramuskulárne. Pacienti, ktorí užívajú priame orálne antikoagulancia (DOAK) nemusia vynechávať liečbu a môžu byť očkovaní bez špecifickej prípravy.
 8. Neexistujú žiadne špecifické kontraindikácie očkovania týkajúce sa liečby komplikácií hemofílie a iných krvácavých porúch (imunotolerančná liečba, liečba hepatitídy C a iné).
 9. Očkovanie nie je kontraindikované u pacientov liečených imunosupresívami.
 10. Možné kontraindikácie je potrebné prediskutovať individuálne s lekárom, pretože odporúčania sa v rôznych jurisdikciách líšia kvôli nedostatku údajov o osobitných populáciách (napr. tehotné alebo dojčiace ženy).
 11. U pacientov v klinickej štúdii by sa očkovanie malo hlásiť investigátorovi danej štúdie.

Informácie budú podľa potreby aktualizované na webových stránkach WFH, EAHAD, EHC,  NHF, Slovenská spoločnosť pre hemostázu a trombózu SLS (www.ssht.sk)

Bibliografický odkaz:

World Federation of Hemophilia. Covid-19 vaccination guidance for people with bleeding disorders [online]. 2020, [cit. 2021-1-20]. Dostupné na internete: https://news.wfh.org/covid-19-vaccination-guidance-for-people-with-bleeding-disorders/

SLOVENSKá SPOLOčNOSť ALERGOLÓGIE A KLINICKEJ IMUNOLÓGIE sls. Očkovanie proti COVID-19 – mýty, fakty, realita. [online]. 2021, [cit. 2021-1-13]. Dostupné na internete: https://www.amedi.sk/podujatia/ockovanie-proti-covid-19-%E2%80%93-myty-fakty-realita-313/live-stream-1852.html?utm_source=A-medi+management&utm_campaign=d3919aa374-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_13_10_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_22b054cc50-d3919aa374-

Prílohy:

Najnovšie články

Svetový deň trombózy 2023

Martin Stránka podujatia s možnosťou prihlasovania: https://svetovydentrombozy.jlfuk.sk/ Termín:                                               25. október 2023 – STREDA PODUJATIE PRE Univerzitu tretieho veku (UTV) A VEREJNOSŤ Konferenčná sála VARIO 10:00...

Inovované odporúčanie pre tromboprofylaxiu u pacientov s COVID-19

Inovované odporúčanie si môžete prečítať tu: Odporúčania TROMBOPROFYLAXIE IIStiahnuť

XXIX. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze

XXIX. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou (miesto konania: hotel Victoria, Martin, 18.-20.5.2023) Podrobnosti Začiatok: 18 mája Koniec: 20 mája Webstránka: https://www.martinhemostaza2023.sk/ Miesto udalosti hotel...

Zomrel prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc, popredný a medzinárodne uznávaný slovenský výskumník a vedec, hematológ a transfúziológ.

Prof. Kubisz sa narodil 13.6.1942 v Třinci. Už ako študent miloval chémiu a ako 12-ročnému mu otec kúpil mikroskop, ktorý ho potom neopustil počas celého ďalšieho života....