Zo XVII. Slovensko-Českej konferencie o hemostáze a trombóze v Martine

V dňoch 20. – 22. mája 2010 sa v Martine konala XVII. Slovensko-Česká konferencia o hemostáze a trombóze už tradične obohatená o významnú medzinárodnú účasť.

Podujatie organizované Klinikou hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Martinskej fakultnej nemocnice (KHaT JLF UK a MFN) v spolupráci so Slovenskou spo-ločnosťou pre hemostázu a trombózu, pre-biehalo v priestoroch hotela Victoria v podhorí Martinských holí. Zaregistrových bolo celkovo 460 účastní-kov zo Slovenska, Čiech a svojou návštevou nás poctili aj viacerí významní hostia zo zahraničia, predovšetkým pán prof. Ernesto Novoa, MD., PhD., z Uruguaja, prof. Jacek Musiał, MD, PhD., z Krakowa, generálny tajomník Európskej or-ganizácie pre výskum trombózy (ETRO), prof. Helmut Sinzinger MD, PhD., generálny tajom-ník Dunajskej ligy proti trombóze a krvácavým ochoreniam, MUDr. Danijela Mikovic, PhD., prezidentka Srbskej spoločnosti pre hemo-stázu a trombózu, ako aj ďalší hostia z Poľska a Rakúska.Nosnými témami boli okrem fyziológie a patofyziológie hemostázy, či vrodených alebo získaných trombofilných a krvácavých stavov aj najnovšie poznatky z oblasti terapeutickej angio-genézy, vaskulárnej medicíny a interdisciplinárny pohľad na problematiku hemostázy z hľadiska rôznych klinických odvetví medicíny, a to najmä onkológie, kardiológie, chirurgie, gynekológie, ortopédie a akútnej medicíny. Podujatie bolo rozdelené do sekcií s para-lelne prebiehajúcimi prednáškami. Program obohacovali dve sekcie prednášok v anglickom jazyku, ktoré sa stretli s pozitívnou odozvou nie-len zahraničných hostí. Rozšíril sa tak priestor pre verejnú diskusiu a vzájomnú výmenu skúseností v spoločných oblastiach klinického výskumu na medzinárodnej úrovni, ako to bolo možné sledovať po prednáške o terapeutickej angioge-néze profesora Novou, významného odborníka na transplantáciu kmeňových buniek v liečbe kritickej ischémie dolných končatín.Bohatou účasťou a podnetnou diskusiou bola podporená aj novinka tohtoročnej konfe-rencie – „brainstorming“ o hemostáze, v ktorom študenti posledného ročníka doktorandského štúdia JLF UK prezentovali v ýsledk y svojej vedec-kej práce a výskumu v oblasti hemostázy. Vyvrcholením prvého večera konferencie bolo slávnostné otvorenie spojené so spolo-čenským programom v nedávno zrekonštru-ovaných priestoroch Slovenského komorného divadla v Martine. Slávnostný večer otvorili pre-zidenti konferencie – pán prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., prednosta Kliniky hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty KHaT JLF UK a MFN, a pán prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., prednosta 2. Interní kliniky – odděle-ní klinické hematologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové, ktorí neskôr odovzdali slovo vzácnym zahraničným hosťom. O príjemný kul-túrny zážitok sa postaral zbor vokalistov Cantica Collegium Musicum. Zlatou bodkou kultúrneho programu bolo veľmi bezprostredné vystúpenie operného speváka Jána Babjaka, sólistu SND, ktorý svojím repertoárom známych operných árií účastníkov dobre naladil na nasledujúci raut. Počas neho sa v kuloároch v príjemnom prostredí prediskutovali nezodpovedané otázky z popoludňajších prednášok a nadväzovala sa spolupráca medzi rôznymi pracoviskami orien-tovanými na podobnú problematiku v oblasti hemostázy. Druhý deň zasadal výbor Slovenskej spo-ločnosti pre hemostázu a trombózu (SSHT), na ktorom profesorovi Novoovi udelili čestné členstvo SSHT. V rámci nasledujúceho odborného programu predniesla pani prof. MUDr. Anna Remková, DrSc., prednášku „state of art“ s ná-zvom Systém renín-angiotenzín a hemostáza. Zaoberala sa v nej vplyvom aktivácie systé-mu renín-angiotenzín na jednotlivé časti he-mostázy a jeho terapeutickým ovplyvnením. Poukázala na významné rozdiely v klinickom účinku medzi inhibítormi angiotenzín kon-vertujúceho enzýmu a blokátormi receptora pre angiotenzín z hľadiska ovplyvnenia he-mostatických abnormalít. Na základe dosiaľ realizovaných porovnávacích štúdii preferovala ACE inhibíciu pred antagonizmom voči AT1 receptoru pre jej priaznivý vplyv na rovnováhu fibrinolýzy (znížením angiotenzín II sprostred-kovaným uvoľnením PAI-1 a/alebo zvýšením bradykinínom indukovaným uvoľnením tPA z endotelových buniek) a protektívny vplyv na cievnu stenu, pre ktoré nepriamo svedčí aj dokázané zníženie agregácie a aktivácie trom-bocytov, pokles sP-selektínu, sGPV a tendencia k poklesu hladiny βTG a PF4, ktoré pri liečbe blokátormi receptora pre angiotenzín neboli pozorované. Po krátkej prestávke nasledovala zahraničná sekcia, v ktorej najväčšiu pozornosť odbornej verejnosti pútali prednášky venované trans-plantácii kmeňových buniek a terapeutickej angiogenéze pri ischemickej končatine. Prof. Ernesto Novoa, MD., prezentoval zaujíma-vé výsledky súboru 70 pacientov, u ktorých bola táto metóda použitá v liečbe kritickej končatinovej ischémie. Záchrana končatiny pred vysokou amputáciou bola vďaka aplikácii kmeňových buniek do svalu (m. gastrocnemius) úspešná u 92,8 % pacientov, čo svedčí o veľ-mi významnom prínose terapeutickej angio-genézy pre zlepšenie kvality života takýchto pacientov. Okrem toho pri sledovaní jednotli-vých parametrov u diabetikov po transplantácii kmeňových buniek zaznamenal signifikantné zlepšenie glukózového metabolizmu, čo by mohlo mať pozitívny vplyv aj z dlhodobé-ho hľadiska. Podobne povzbudivé výsledky predniesli aj MUDr. Václav Procházka, PhD.,z Univerzitnej nemocnice v Ostrave, ktorý sle-doval účinnosť terapeutickej angiogenézy u pacientov s chronickými léziami dolných končatín a MUDr. Renáta Talapková, PhD.,za kolektív JLF UK a MFN v Martine s ich súbo-rom 20 pacientov s kritickou končatinovou is-chémiou. Veľmi hodnotnou bola aj Jesseniova prednáška s názvom: „Funkce trombocytů a je-jich ovply vnění léčbou“, k torej sa tento rok ujal prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., z Hradca Králové. Venoval sa v nej okrem iného široké-mu spektru vplyvov na funkciu trombocytov vrátane diétnych a liekových interakcií, prob-lematike aspirínovej rezistencie, ako aj novým protidoštičkovým liekom. Spoločenským vyvrcholením druhého dňa konferencie bol kultúrny program v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch v Martine, ktorý bol ladený v tradičnom ľudo-vom štýle. Štýlový slovenský raut sprevádzala ľudová a rómska kapela s tanečným vystúpe-ním folklóristov. Súčasťou programu bolo aj vyhodnotenie tohtoročnej bohatej posterovej sekcie. Tretí deň konferencie patril vaskulárnej medicíne. Odznelo viacero prednášok inter-disciplinárneho charakteru, ktoré spájali pohľad angiológov, cievnych chirurgov, intervenčných radiológov a hematológov na problematiku terapie trombózy, revaskularizačných výkonov a celulárnej terapie. Cenným odborným príspevkom bola aj samostatná sekcia sestier, laborantov asisten-tov a technikov zameraná na problematiku diagnostiky a štandardizácie vybraných porúch hemostázy a úlohu zdravotnej sestry v starost-livosti o hematologických pacientov.O úspechu podujatia svedčí nielen fakt, že išlo o jeho v poradí už 17. ročník, ale aj kaž-dým rokom narastajúci záujem a počet regis-trovaných aktívnych aj pasívnych účastníkov. Pevne veríme, že aj budúcoročná XVIII. Česko-Slovenská konferencia o hemostáze a trom-bóze, ktorá sa uskutoční v máji 2011 v Hradci Králové, prinesie pestrý odborný a spoločenský program plný noviniek z oblasti hemostázy. Srdečne vás na ňu pozývame.

Zdroj: Vaskulárna medicína

Najnovšie články

Svetový deň trombózy 2023

Martin Stránka podujatia s možnosťou prihlasovania: https://svetovydentrombozy.jlfuk.sk/ Termín:                                               25. október 2023 – STREDA PODUJATIE PRE Univerzitu tretieho veku (UTV) A VEREJNOSŤ Konferenčná sála VARIO 10:00...

Inovované odporúčanie pre tromboprofylaxiu u pacientov s COVID-19

Inovované odporúčanie si môžete prečítať tu: Odporúčania TROMBOPROFYLAXIE IIStiahnuť

XXIX. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze

XXIX. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou (miesto konania: hotel Victoria, Martin, 18.-20.5.2023) Podrobnosti Začiatok: 18 mája Koniec: 20 mája Webstránka: https://www.martinhemostaza2023.sk/ Miesto udalosti hotel...

Zomrel prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc, popredný a medzinárodne uznávaný slovenský výskumník a vedec, hematológ a transfúziológ.

Prof. Kubisz sa narodil 13.6.1942 v Třinci. Už ako študent miloval chémiu a ako 12-ročnému mu otec kúpil mikroskop, ktorý ho potom neopustil počas celého ďalšieho života....