Členka výboru SSHT prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. sa stala prorektorkou Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. sa stala prorektorkou Univerzity Komenského v Bratislave pre rozvoj a kvalitu UK.

Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., sa narodila 17. februára 1958. V roku 1983 absolvovala štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) s vyznamenaním a s Cenou ministra školstva SR. Po skončení vysokoškolského štúdia sa zamestnala na II. internej klinike LF UK, od roku 2016 pracuje na I. internej klinike LF UK. V roku 1990 obhájila titul kandidátky vied, v roku 1996 habilitovala a roku 2001 bola po inauguračnom konaní na UK vymenovaná za profesorku v odbore vnútorné choroby. Má špecializáciu z vnútorného lekárstva, kardiológie, angiológie a zo zdravotníckeho manažmentu a financovania. Je uznávanou odborníčkou v angiológii, 15 rokov pracovala vo funkcii predsedníčky Slovenskej angiologickej spoločnosti (S. A. S. SLS), je členkou výboru International Union of Angiology, koeditorkou časopisu International Angiology. V rokoch 2011 – 2015 bola prodekankou LF UK pre vedu a výskum, doktorandské štúdium, grantovú problematiku a ŠVOČ a v rokoch 2015 – 2019 bola prodekankou LF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Od februára 2019 je prorektorkou UK.

Zdroj: https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/vedenie/prorektorka-pre-rozvoj-a-kvalitu/

Najnovšie články

The 6th World Thrombosis Day in the Slovak Republic

Lucia Stančiaková, MD, PhD., Peter Kubisz, prof., MD, DSc., Ján Staško, prof. MD, PhD.

Šiesty Svetový deň trombózy na Slovensku

8. októbra 2019 sa v Martine uskutočnili aktivity v rámci 6. Svetového dňa trombózy (World Thrombosis Day (SDT)) na Slovensku. Udalosť bola tradične organizovaná pod záštitou Medzinárodnej...

6. svetový deň trombózy

Už 6. ročník svetového dňa trombózy sa konal 8.10.2019 formou informačných stánkov a city-lightov na námesti mesta Martin, od obeda začínajú prednášky,...

Členka výboru SSHT prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. sa stala prorektorkou Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. sa stala prorektorkou Univerzity Komenského v Bratislave pre rozvoj a kvalitu UK. Prof. MUDr....