Členka výboru SSHT prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. sa stala prorektorkou Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. sa stala prorektorkou Univerzity Komenského v Bratislave pre rozvoj a kvalitu UK.

Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., sa narodila 17. februára 1958. V roku 1983 absolvovala štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) s vyznamenaním a s Cenou ministra školstva SR. Po skončení vysokoškolského štúdia sa zamestnala na II. internej klinike LF UK, od roku 2016 pracuje na I. internej klinike LF UK. V roku 1990 obhájila titul kandidátky vied, v roku 1996 habilitovala a roku 2001 bola po inauguračnom konaní na UK vymenovaná za profesorku v odbore vnútorné choroby. Má špecializáciu z vnútorného lekárstva, kardiológie, angiológie a zo zdravotníckeho manažmentu a financovania. Je uznávanou odborníčkou v angiológii, 15 rokov pracovala vo funkcii predsedníčky Slovenskej angiologickej spoločnosti (S. A. S. SLS), je členkou výboru International Union of Angiology, koeditorkou časopisu International Angiology. V rokoch 2011 – 2015 bola prodekankou LF UK pre vedu a výskum, doktorandské štúdium, grantovú problematiku a ŠVOČ a v rokoch 2015 – 2019 bola prodekankou LF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Od februára 2019 je prorektorkou UK.

Zdroj: https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/vedenie/prorektorka-pre-rozvoj-a-kvalitu/

Najnovšie články

Odporúčania SSHT pre tromboprofylaxiu u pacientov s COVID-19 a pre manažment VITT po očkovaní proti COVID-19

Odporúčanie pre tromboprofylaxie pri pandémii COVID: COVID - tromboprofylaxia - odporúčanie (pdf)Stiahnuť Odporúčanie manažmentu trombotickej komplikácie očkovania DNA vakcínou proti COVID: Manažment trombózy po očkovaní DNA vakcínou...

Odporúčania pre očkovanie proti SARS-Cov-2 u osôb s krvácavými poruchami

Usmernenie od World Federation of Hemophilia (WFH), European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD), European Haemophilia Consortium (EHC), a U.S. National Hemophilia Foundation...

Zomrel prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc.

V piatok 22.1.2021, vo veku 74 rokov, nečakane a náhle zomrel pán profesor Jan Evangelista Dyr, náš učiteľ, priateľ, kolega, človek s množstvom nápadov,...

The 6th World Thrombosis Day in the Slovak Republic

Lucia Stančiaková, MD, PhD., Peter Kubisz, prof., MD, DSc., Ján Staško, prof. MD, PhD. National Centre of Haemostasis and Thrombosis, Department of Haematology and Transfusiology, Comenius University in...