XXV. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze

Hlavnou témou konferencie bola tento rok fyziológia a patofyziológia he-mostázy, vrodené a získané trombofilné a krvácavé stavy vrátane príspevkov týka-júcich sa hemofílie, inhibítorov a imuno-tolerančnej liečby (ITI), vrodených porúch fibrinogénu, von Willebrandovej choroby a zriedkavých krvácavých porúch, život ohrozujúceho krvácania, koagulačných faktorov, profylaxie a liečby tromboem-bolizmu v ére priamymi perorálnymi an-tikoagulanciami (DOAC), problematiky malígnych ochorení a hemostázy, aktualít v laboratórnej diagnostike porúch hemo-stázy a ich monitoringu, ako aj hemostá-zy vo vzťahu k iným klinickým odborom medicíny – angiológii, cievnej chirurgii, kardiológii, neurológii, gynekológii a pô-rodníctvu, pediatrii, ortopédii, anestézio-lógii a intenzívnej medicíne. Široké spektrum tém v rámci vedec-kého programu je stále dostupné online na stránke http://hemostaza2018.sk/#/odb_program. Rozsah konferencie odzrkadľuje aj škála významných hostí, ktorí prišli na podujatie doslova z celého sveta. Spolu tak bolo prezentovaných 73 prednášok vrátane prestížnej Jesseniovej prednášky, postgra-duálnych prezentácií, edukačných satelit-ných sympózií a brainstormingu postgra-duálnych študentov Jesseniovej lekárskej fakulty (JLF UK) v Martine. Na konferencii sa celkovo zúčastnilo viac ako 300 účastní-kov a vystavených bolo 16 posterov.

Od začiatku vedeckého programu bola v rôznych aspektoch zdôrazňova-ná potreba dôslednej diferenciálnej dia- gnostiky umožňujúcej úspešný nasledu-júci manažment pacientov s krvácavými ochoreniami. Hematológovia z najväč-ších centier hemostázy zo Slovenska a z Českej republiky – MUDr. Peter Salaj (Praha, Česká republika), MUDr. Erika Čellárová, (Banská Bystrica, Slovensko), doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., a MUDr. Lucia Čabiňáková (obe z Košíc, Slovensko), MUDr. Ivana Plameňová, PhD., a MUDr. Lucia Stančiaková, PhD. (obe z Martina, Slovensko), prezentovali ich skúsenosti s liečbou získanej hemo-fílie, vznikom inhibítora pri získanej he-mofílii, ako aj pokrokom v liečbe zried-kavých krvácavých ochorení. Ďalšou zaujímavou časťou progra-mu vysoko ocenenou aj samotným audi-tóriom bola sekcia venovaná najnovším trendom v liečbe liekmi zo skupiny DOAC v rozličných klinických situáciách. Prvú prednášku prezentoval Emmanuel J. Favaloro, prof., BSc (Hons), MAIMS, PhD, FFSc (RCPA) (Sydney, Austrália), ktorý uviedol prierezový pohľad na nové mož-nosti antikoagulačnej liečby. Nasledovali prednášky poskytujúce prehľad aktuál-nych vedomostí v otázkach týkajúcich sa súčasnej liečby DOAC a inhibítormi pro-tónovej pumpy alebo ich monitoringu/stanovovania v špecifických klinických situáciách z pohľadu hematológa a kar-diológa. Postgraduálni študenti JLF UK v Martine mali príležitosť predstaviť témy ich dizertačných prác.

Ďalším výnimočným vrcholom programu dňa bola Jesseniova pred-náška zameraná na diagnostiku von Willebrandovej choroby, ktorú mal je-den zo svetovo najuznávanejších exper-tov v oblasti laboratórneho testovania a diagnostiky krvácavých a trombofil-ných porúch hemostázy Emmanuel J. Favaloro, prof., BSc (Hons), MAIMS, PhD, FFSc (RCPA) (Sydney, Austrália). Ján Jessenius sa narodil 27. de-cembra 1566. Pôsobil ako lekár-chirurg, anatóm, humanistický vzdelanec, filozof, príležitostný poet a politik. Jeho otec pochádzal z Turčianskeho Jasena blíz-ko Martina. V rokoch 1597 – 1600 bol Ján Jessenius rektorom Univerzity vo Wittenbergu a neskôr rektorom Karlovej univerzity v Prahe (1617 – 1620). Táto osobnosť je však celosvetovo najznámej-šia pre uskutočnenie prvej verejnej pitvy v Prahe v roku 1600. V neposlednom ra-de sa preslávil opisom farby, zloženia a procesu zrážania krvi (1, 2). V dôsled-ku dôležitosti jeho pokroku v medicíne nesie aj lekárska fakulta v Martine jeho meno a počas každého roku organizácie konferencie v Martine (každý párny rok) je preto aj najprestížnejšia prednáška po-menovaná práve po Jánovi Jesseniovi. Riaditeľka odboru liekovej politiky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., PhDr. Ľubica Hlinková, MPH, v rámci sek-cie programu Koncentráty koagulačných faktorov predstavila štatistiku spotreby a možností poskytovania koncentrátov koagulačných faktorov pre pacientov s krvácavými poruchami. Nasledujúca sekcia venovaná Syndrómu lepivých doštičiek (SPS) tak-tiež v publiku vyvolala záujem dokumen-tovaný aj plodnou diskusiou. Prezident konferencie prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. (Martin, Slovensko), venoval svoju prednášku histórii SPS. Liečba jednotlivcov s SPS najmä pri jeho koincidencii s inými trombo-filnými stavmi môže byť problematická a vyžadovať kombinovanú antitrombo-tickú liečbu – obyčajne s použitím an-tagonistov vitamínu K alebo heparínov s nízkou molekulovou a antiagreganciami (derivátmi kyseliny acetylsalicylovej ale-bo antagonistami receptorov pre adeno-zíndifosfát). Nanešťastie, stále neexistujú univerzálne odporúčania a ďalší postup by v týchto prípadoch mal byť indivi-dualizovaný u jednotlivých pacientov. Takáto liečba však môže byť sprevádzaná komplikáciami asociovanými s vedľajšími účinkami liekov (najmä vo forme krváca-nia) alebo s opakovaním trombózy (3). Túto problematickú tému vrátane dia-gnostiky a liečby SPS na podujatí prezen-toval MUDr. Pavol Hollý, PhD. (Martin, Slovensko) pracujúci v rámci Národného centra hemostázy a trombózy v Martine. V ďalšom priebehu sekcie bola predstavená epidemiológia a etiopato-genéza syndrómu vrátane jeho geneti-ky a manažment tehotných pacientok s touto trombofíliou. Guillermo J. Ruiz-Argüelles, M.D., FRCP (Glasg), MACP (Puebla, Mexiko) poukázal na možnosti liečby SPS v Mexiku. Rosanna Asselta, prof., Ph.D. (Miláno, Taliansko) a Alessandro Casini, M.D. (Ženeva, Švajčiarsko) spojili vo svo-jich prednáškach genotyp s predikciou prognózy a klinického fenotypu pacien-tov s vrodenými krvácavými poruchami. Vyzvaná prednáška Ľubice Rauovej, M.D., Ph.D. (Baltimore, USA) bola venovaná he-parínom indukovanej trombocytopénii. Popri prednáškach bola pripra-vená posterová sekcia s prezentáciou v tlačenej alebo elektronickej forme. Slávnostná večera na záver programu dňa umožnila ďalšiu vzájomnú výmenu skú-seností a poznatkov, ako aj pokračovanie diskusie. Pri tejto príležitosti boli ocene-ní aj autori najlepších posterov – Ing. Jana Bílková (Praha, Česká republika), MUDr. Jana Procházková, (Olomouc, Česká re-publika) a RNDr. Mária Škereňová, PhD. (Martin, Slovensko). 3. deň konferencie – sekcie Anestéziológia a intenzívnamedicína, Vaskulárnamedicína a KardiológiaTieto sekcie boli zamerané na multidisciplinárny prístup k hemostáze. Prof. MUDr. Beáta Drobná-Sániová, CSc. (Martin, Slovensko), predstavila užitočný prehľad súčasných Európskych odporú-čaní perioperačnej profylaxie venózneho tromboembolizmu. Hodnotné boli aj ďal-šie príspevky informujúce o liečbe život ohrozujúceho krvácania a liečby novými modifikáciami aktivovaného rekombi-nantného koagulačného faktora VII. Hematológovia-výskumníci z I. in-ternej kliniky (MUDr. Matej Samoš, PhD., a MUDr. Tomáš Bolek) a z Kliniky hema-tológie a transfuziológie JLF UK a UNM Martin (MUDr. Radoslava Šimonová, PhD.) prezentovali výsledky projektu monitoringu účinnosti antiagregačnej liečby u pacientov s akútnym koronár-nym syndrómom a ich každodenného manažmentu s implementáciou výstupov do klinickej praxe. Sekcia venovaná vaskulárnej me-dicíne poskytovala prehľad farmakolo-gických možností antikoagulačnej liečby pri chronickej trombóze, sekundárnej tromboprofylaxie u pacientov s anam-nézou venózneho tromboembolizmu a problematiky posttrombotického syn-drómu. Počas záverečného ceremoniá-lu prezidenti konferencie zosumarizo-vali najvýraznejšie aspekty stretnutia a vyjadrili ich predsavzatie pokračovať v tradícii slovensko-českých konferencií v budúcnosti s pozvaním na XXVI. čes-ko-slovenskú konferenciu o trombóze a hemostáze v Hradci Králové plánovanú v máji 2019. Autori by sa chceli týmto spôso-bom poďakovať všetkým aktívnym účast-níkom konferencie za ich snahu rozšíriť horizont našich vedomostí a všetkým zúčastneným za ich pozornosť venovanú tomuto podujatiu. Úprimne dúfame, že prítomnosť na podujatí bola pre všet-kých prospešná, predstavovala možnosť podeliť sa o klinické skúsenosti s ostat-nými hematológmi a v neposlednom rade poskytla inšpiráciu na ďalšiu vedecko–výskumnú činnosť.

Zdroj: Vaskulárna medicína

Predchádzajúci článok4. Svetový deň trombózy
Ďalší článok5. svetový deň trombózy

Najnovšie články

Odporúčania SSHT pre tromboprofylaxiu u pacientov s COVID-19 a pre manažment VITT po očkovaní proti COVID-19

Odporúčanie pre tromboprofylaxie pri pandémii COVID: COVID - tromboprofylaxia - odporúčanie (pdf)Stiahnuť Odporúčanie manažmentu trombotickej komplikácie očkovania DNA vakcínou proti COVID: Manažment trombózy po očkovaní DNA vakcínou...

Odporúčania pre očkovanie proti SARS-Cov-2 u osôb s krvácavými poruchami

Usmernenie od World Federation of Hemophilia (WFH), European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD), European Haemophilia Consortium (EHC), a U.S. National Hemophilia Foundation...

Zomrel prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc.

V piatok 22.1.2021, vo veku 74 rokov, nečakane a náhle zomrel pán profesor Jan Evangelista Dyr, náš učiteľ, priateľ, kolega, človek s množstvom nápadov,...

The 6th World Thrombosis Day in the Slovak Republic

Lucia Stančiaková, MD, PhD., Peter Kubisz, prof., MD, DSc., Ján Staško, prof. MD, PhD. National Centre of Haemostasis and Thrombosis, Department of Haematology and Transfusiology, Comenius University in...